by velferdsfinans

Vi tilbyr uavhengig rådgivning, planlegging, prosjektledelse og oppfølging av finansierings- og samarbeidsprosjekter på tvers av sektorer.

Velferdsfinans samarbeider med offentlige, private og ideelle aktører for å finne og fremme gode løsninger på samfunnsutfordringer. Vi arbeider i første rekke med utviklingen av sosiale effektkontrakter (Social Impact Bonds) som en ny finansierings- og samarbeidsmodell i Norge.

Om Velferdsfinans

Velferdsfinans har siden 2015 jobbet for å innføre velferdsobligasjoner (også kalt sosiale effektkontrakter, på engelsk Social Impact Bonds) I Norge. Vi jobber for at velferdsobligasjoner skal bli en supplerende måte å finansiere sosiale tiltak – fordi vi tror det kan føre til mer forebygging, bedre finansiering av frivillig-ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører, bedre samfunnsøkonomi og bedre sosiale resultater for utsatte grupper i Norge innen blant annet helse, utdanning, eldreomsorg og integrering. Velferdsfinans er et ideelt AS.

Vi i Velferdsfinans har internasjonal erfaring med utvikling av sosiale effektkontrakter, og lang erfaring fra samarbeid mellom frivillig-ideell, privat og offentlig sektor i Norge.

Velferdsfinans er medlem av blant annet; SoCentral, Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon, Nordic Social Impact Bond Network og European Venture Philanthropy Association (EVPA).

Les mer om oss

Hva vi tilbyr

Velferdsfinans tilrettelegger for finansierings- og samarbeidsprosjekter mellom offentlige oppdragsgivere, samfunnsengasjerte investorer og leverandører av sosiale tiltak.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og prosjektstyring fra idefase til implementer til oppfølging av velferdsobligasjoner (også kalt effektkontrakter) og lignende prosjekter. Vi kan engasjeres for hele prosjektperioden fra ide til avslutning, eller til deler av prosessen, etter behov.

Vi tilbyr tjenester knyttet til forprosjekt for effektkontrakter (gjennomførbarhetsvurdering), utarbeidelse av offentlig anbud for velferdsobligasjoner, valg av leverandører, struktur og design av effektkontrakter, tjenestedesign, kontraktsrådgivining, prosjektledelse, måling og evaluering, målstyring (performance management) og samfunnsøkonomiske analyser.

Kontakt oss for mer informasjon

Tjenester

Vi kan bidra med rådgivning i en tidlig fase for å vurdere gjennomførbarhet og videre prosess frem mot implementering. Forprosjekt kan inkludere analyse av samfunnsutfordring, analyse av tiltak, alternative strukturer for avtale og finansiell modellering av prosjektet.

Vi tilbyr rådgivning og alternativer til offentlige oppdragsgivere og andre parter for hvordan tiltak og samarbeid i en effektkontrakt kan gjennomføres, inkludert detaljerte operasjonelle planer, tjenestedesign, tidslinje, målsetting, evalueringsmetoder, investeringsstruktur og betalingsplan.

Vi har erfaring og kunnskap om ulike typer kontraktsoppsett, utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter. Vi tilbyr råd og alternativer til partene om hvordan kontraktsforholdet kan inngås, og kan tilby fullstendig utforming av kontrakt i samarbeid med jurister.

Når et prosjekt er klargjort for investering tilbyr vi utarbeidelse av investorprospekt og kapitalinnhenting fra samfunnsengasjerte investorer. Stiftelser, legater, næringsliv, formuende, og sosiale investeringsfond regnes som særlig passende grupper av investorer.

Vi tilbyr rådgivning og tjenester for formulering og utarbeidelse av resultatmål på kontraktsnivå (som avgjør betaling fra offentlig oppdragsgiver) og måling på tjenestenivå i samarbeid med leverandører av tiltak, som metode for læring, handling, bedre sosiale resultater for målgruppen og ansvarlighet.

Vi kan tilby prosjektledelse gjennom kontraktsperioden som et uavhengig bindeledd for kommunikasjon, oppfølging og rapportering mellom partene. Som prosjektledere tilbyr vi også målstyring (performance management) som verktøy for læring og bedre sosiale resultater gjennom kontraktsperioden.

Noen av våre samarbeidspartnere

Hvorfor sosiale effektkontrakter?

Bedre sosiale resultater

Effektkontrakter kan føre til økt finansiering av forebyggende tiltak som lønner seg for alle, innovasjon i sosiale tiltak, kunnskapsbaserte beslutninger og bedre resultater for de mest utsatte gruppene i Norge innen områder som helse, utdanning, integrering og eldreomsorg.

Bedre finansiering

For dyktige frivillig-ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører er effektkontrakter en kilde til stabil og flerårig finansiering til å skalere opp sitt arbeid. Effektkontrakter kan bidra til realisere disse organisasjonenes positive samfunnseffekt.

Bedre samfunnsøkonomi

Ved å betale for oppnådde sosiale resultater, ofte med stor samfunnsøkonomisk verdi, som for eksempel redusert frafall fra skole, redusert kriminalitet eller redusert sykefravær, kan offentlige oppdragsgivere bidra til en bedre samfunnsøkonomi.

Prosjekter

 Noen av våre prosjekter

Etter initiativ fra Velferdsfinans vedtok Stortinget enstemmig et pilotprosjekt for velferdsobligasjoner i juni 2015 (prop 606). Oppfølging av vedtaket har tatt tid, men prosjektet er enda under utvikling. Regjeringen har utnevnt en arbeidsgruppe som ser nærmere på gjennomførelse.

Stortingsvedtak

Med midler fra forskningsrådet var vi deltakere i et forprosjekt i samarbeid med blant annet Agderforskning som vurderte velferdsobligasjoner (sosiale effektkontrakter) som finansieringsmodell, og en pilot iht. Stortingsvedtaket. Sluttrapport er tilgjengelig under våre ressurssider.

Forprosjekt – forskningssamarbeid

Som et internt prosjekt med hensikt å informere offentlige oppdragsgivere, politikere, samfunnsengasjerte investorer, leverandører og andre har vi kartlagt tilnærmet alle sosiale effektkontrakter som er implementert internasjonalt, med omfattende detaljer og statistikk fra over 70 kontrakter.

Internasjonal kartlegging

Ofte stilte spørsmål

Dette er bare noen av de vanligste spørsmålene vi ofte får, for flere korte svar på vanlige spørsmål se vår fullstendige «Spørsmål og svar» side.

For alle andre spørsmål og henvendelser vennligst kontakt oss.

Hva er en sosial effektkontrakt (velferdsobligasjon)?

En sosial effektkontrakt er en finansierings- og samarbeidskontrakt hvor samfunnsengasjerte investorer finansierer et sosialt tiltak og blir tilbakebetalt dersom forhåndsdefinerte resultatmål oppnås, som f.eks redusert sykefravær, redusert kriminalitet, redusert frafall fra skole, redusert ensomhet blant eldre eller økt sysselsetting blant innvandrere.

Omtrent 80 effektkontrakt (social impact bond) prosjekter er implementert i 20 land så langt, med flere hundre prosjekter under utvikling.

Hvem er vanligvis partene i en effektkontrakt?

Offentlige oppdragsgivere som kommuner, NAV, departementer eller etater.

Investorer som stiftelser, legater, næringsliv, sosiale investeringsfond eller formuende.

Leverandører av tiltak som er frivillig-ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører som Kirken Bymisjon, Røde Kors, Atlas Kompetanse, Lyk-z og døtre, aktivitetsdosetten, eller Kjør for livet

Hva gjør en tilrettelegger som velferdsfinans?

En tilretteleggende organisasjon som Velferdsfinans kan engasjeres for å tilby uavhengig rådgivning, koordinering og prosjektledelse for partene i en effektkontrakt.

Vi samarbeider med aktører på tvers av sektorer for å finne og fremme gode løsninger på de vanskeligste samfunnsutfordringene

Sosiale effektkontrakter er brukt som finansierings- og samarbeidsmodell i mer enn 80 prosjekter i 18 land så langt, med flere hundre prosjekter under utvikling.

Se 7 eksempler på effektkontrakter internasjonalt

Ta kontakt med oss

Vi oppfordrer offentlige oppdragsgivere, samfunnsengasjerte investorer, leverandører av sosiale tiltak, forskningsinstitusjoner, nye partnere og andre med interesse for vårt arbeid til å ta kontakt.

Send oss en epost

Navn

E-post

Telefon

Organisasjon

Melding

Kontakt informasjon

C/O Sentralen, Postboks 183 Sentrum, 0102 Oslo

Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3

(+47) 92 20 91 92

Har du spørsmål til vårt arbeid eller ønsker å komme i kontakt med oss kan du ringe eller sende oss en epost.